Vedtekter 17.juli 1993

Vedtekter

for

Den Norske Fjordbåtforening

Vedtatt, 17 Juli 1993

DNF ble stiftet på Tjeldstø 5 Juli 1992

§ 1 – Formålsparagraf

1.1 Den Norske Fjordbåtforening skal samle dokumentasjon og bilder om den generelle og spesielle Fjordbåthistorie, samt spre kunnskap om fartøytypens plass i Norsk kysthistorie samt dens militære historie. Videre, søke å bevare flest mulig ”Fjordbåter”, originale eller ombygd. Finne nye og idealistiske eiere til fartøyer som er oppgitt eller som lider under forfall, for på det viset føre en del av vår kysthistoriske arv videre.

1.2  Det er Den Norske Fjordbåtforenings overordnede målsetting at det skal bevares minst ett fartøy i original stand.

§ 2 – Medlemskap

2.1 Medlemskap følger fartøy. En eller flere eiere pr. fartøy blir medlem. Andre fartøytyper enn Fjordbåt gis ikke medlemskap.

2.2 Øvrige som ønsker støtte foreningens arbeid kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskapet gis for en og en person. Kontingenten er den samme som for fartøymedlemskap.

2.3. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding. Ved fartøyets kondemnering går medlemskapets status over til støttemedlemskap.

§ 3 – Medlemskontingentens anvendelse

3.1 Innbetaling skjer i februar måned.

3.2 I den grad det er behov, går medlemskontigenten til støtte av bokprosjektet om Fjordbåtene. Når boken er utgitt/innsamling av dokumentasjon har opphørt, faller støtten bort. For øvrig skal midlene dekke nødvendige utgifter til administrasjon og utgivelse av medlemsblad.

3.3 Regnskapet revideres av oppnevnt revisor og årsmelding sendes ut til medlemmene.

§ 4 – Styrets sammentrede og årsmøte

4.1 Det skal hvert år avholdes årsmøte. Årsmøteprotokoll føres av foreningens sekretær og underskrives av styret.

4.2 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av august hvert år. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling med saksdokumenter skal sendes medlemmene minst 8 uker før årsmøtet.

4.3 Dersom det geografiske hindringer tilsier det, kreves det ikke styremøter utover jevnlig kontakt mellom foreningens formann og sekretær.

4.4 Årsmøtet skal behandle årsberetning, innkomne forslag, samarbeidsavtaler med og/eller tilslutning til andre organisasjoner, kontingent, valg av styre og revisor. Andre saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet sendes styret senest 2. mai.

4.5 Avstemminger avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning. Alle avstemminger foregår skriftlig dersom ett medlem ønsker det. Det kan stemmes for annet medlem ved skriftlig fullmakt.

4.6 Hvert fartøy har en stemme.

§ 5 – Administrative fullmakter

Sekretæren fungerer som foreningens daglige administrative leder.

5.1 Sekretæren redigerer medlemsbladet.

5,2 Tar i mot og besvarer foreningens korrespondanse.

5.3 Utsteder medlemsbevis på vegne av foreningen.

Formannen fungerer som foreningens øverste administrative leder.

5.4 Tar i samarbeid med sekretæren beslutninger i administrative spørsmål som i omfang går ut over foreningens daglige virksomhet. I samarbeid fungerer sekretær og formann som foreningens representanter utad.

§ 6 – Fjordbåten

6.1 DNF skal utgi et medlemsblad som kan bidra til å binde medlemmene sammen. Alle medlemmene kan, og bør, bidra i bladet. Gjennom bladet kan medlemmene bidra med råd og dåd, annonsere gratis m.v.

6.2 Medlemsbladet har tittel ”Fjordbåten – meddelelser fra den Norske Fjordbåtforening”.

§ 7 – Valg og styrets sammensetting

7.1 Hvert fjerde årsmøte velger styre som består av leder (formann), varaformann, sekretær, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Blant styret velges også kasserer.

7.2 Styret fatter sine vedtak med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

7.3 Styret kan oppnevne råd og utvalg, og delegere myndighet til disse.

7.4 Styret kan ta opp saker i henhold til foreningens målsetting.

§ 8 – Forslag om endringer av vedtektene

8 1 Endringer i vedtektene kan foretas på vanlig eller ekstraordinært årsmøte etter forutgående forslag fremsatt skriftlig til styret i god tid før årsmøtet.

8.2 Endringer krever 2/3 flertall for å være gyldig.

8.3 § 1 Kan ikke endres

§ 9 – Jubileum og uformell sammenkomst

Sammenkomster kan arrangeres av foreningen sentralt, eller blant de enkelte medlemmer. Sekretariatet er behjelpelig med administrative gjøremål i anledning arrangementet. Jubileum kan avholdes ved særskilte anledninger for å markere hendelser sentralt i Fjordbåtenes historie.

§ 10 – Oppløsning

10.1 Den Norske Fjordbåtforening kan besluttes oppløst på årsmøtet, ordinært eller ekstraordinært, med ¾ flertall etter at forslag om oppløsning på forhånd er satt opp på sakslisten.

10.2 Ved oppløsning selges foreningens løsøre. Foreningens midler overføres til det årsmøtet beslutter, i tråd med § 1

??

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.