Vedtekter 14.08.2010

VEDTEKTER

 

for

 

DEN NORSKE FJORDBÅTFORENING

Revidert årsmøte Etne 14.08. 2010

 

 

§ 1 Formålsparagraf

1.1 Den Norske Fjordbåtforening skal samle dokumentasjon og bilder om den generelle og spesielle Fjordbåthistorie, samt spre kunnskap om fartøy typens plass i norsk kysthistorie samt dens militære historie. Videre søke å bevare flest mulig ”Fjordbåter”, i original eller ombygd. Finne nye og idealistiske eiere til fartøyer som er oppgitt eller som lider under forfall, for på det vis å føre en del av vår kysthistoriske arv videre.

1.2 Den Norske Fjordbåtforenings overordnede målsetting at det skal bevares minst et fartøy i original stand.

§ 2 Medlemskap

 

2.1           Medlemskap følger fartøyet. En eller flere eiere pr. fartøy blir medlem. Andre fartøytyper enn Fjordbåt gies ikke medlemskap.

2.2 Øvrige som ønsker støtte foreningens arbeid kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskap gis for en og en person- Kontingenten er den samme som for fartøymedlemskap.

2.3 Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding. Ved fartøyets kondemnering går medlemskapets status over til støttemedlemskap.

§ 3 Medlemskontingentens anvendelse

 

3.1 Innbetaling skjer i februar måned

3.2 I den grad det er behov, går medlemskontingenten til støtte av bokprosjektet om Fjordbåtene. Når boken er utgitt/innsamling av dokumentasjon har opphørt, fallerstøtten bort. For øvrig skal kontingenten dekke nødvendige utgifter til administrasjon og Web Side.

3.3 Regnskapet revideres av oppnevnt revisor og årsmelding sendes ut til medlemmene.

§ 4 Styrets sammentrede og årsmøte

 

4.1 Det skal hvert år avholdes årsmøte. Årsmøteprotokoll føres av foreningens sekretær og underskrives av styret

 

4.2 Årsmøte er foreningens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av pinse hvert år. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling med saksdokumenter skal sendes medlemmene minst 6 uker før årsmøte.

4.3 Dersom det geografiske hindringer tilsier det, kreves det ikke styremøter utover jevnlig kontakt mellom foreningens formann og sekretær.

4.4 Årsmøte skal behandle årsberetning, innkomne forslag. Samarbeidsavtaler og/eller tilslutning til andre organisasjoner, kontingent, valg av styre og revisor. Andre saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet sendes styre senest 15.mars

4.5 Avstemminger avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning. Alle avstemninger foregår skriftlig dersom ett medlem ønsker det. Det kan stemmes for medlem ved skriftlig fullmakt

4.6 Hvert medlem har en stemme.

 

 

§ 5 Administrative fullmakter

 

5.1 Formann fungerer som daglige administrative leder. Tar i mot og besvarer foreningens korrespondanse.

5.2 Kasserer utsteder medlemsbevis på vegne av foreningen.

 

5.3 Leder tar i samarbeid med sekretær beslutninger i administrative spørsmål som i omfang går ut over foreningens daglige virksomhet. I samarbeid fungerer sekretær og formann som foreningens representanter utad.

§ 6 Fjordbåten

 

6.1 DNF har egen nett side, som er foreningens offisielle organ. Alle medlemmer kan og bør bidra til denne siden. Gjennom siden kan medlemmene bidra med råd og dåd. Annonsering er gratis.

§ 7 Valg og styres sammensetning

 

7.1 Styre velges på årsmøte, som avholdes en gang i året. Styret skal bestå av:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett medlem og ett varamedlem.

7.2 Leder velges særskilt for 1 år

De andre medlemmene velges for 2 år, slik at halvparten er på valg hvert år.

Nestleder, sekretær, og kasserer velges blant styre.

7.3           Styret kan oppnevne råd og utvalg og deligere myndighet til disse.

§ 8 Årsmøte

 

8.1 Årsmøte behandler:

1 Godkjenning av innkalling

2 Valg av ordstyrer og referent

3 Årsberetning

4 Regnskap

5 Eventuelle saker forelagt årsmøte fra styret

6 Andre saker forelagt årsmøte

7 Valg av leder

8 Valg av styremedlemmer

§ 9 Forslag om endring av vedtekter

 

9.1 Endring av vedtekter kan foretaes på vanlig eller ekstraordinært årsmøte etter forutgående forslag fremsatt skriftlig til foreningens styre i god tid årsmøte.

9.2 Endring krever 2/3 flertall for å være gyldig

9.3 § 1 kan ikke endres

§ 10 Oppløsning

 

10.1 Den Norske Fjordbåtforening kan besluttes oppløst på årsmøte, ordinært eller ekstraordinært, med ¾  flertall etter at forslag om oppløsning på forhånd er satt opp på sakslisten.

10.2 Ved oppløsning selges foreningens løsøre. Foreningens midler overføres til det årsmøte beslutter, i tråd med § 1

 

Teknisk tegning

Fjordbåt

Vi er på Facebook !!

Facebook

Husk at du må være logget inn for å se gruppen.